नमस्ते पेद्वारा Global Money Week २०२४ मा विविन्न कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न

काठमाडाैँ : नमस्ते पे ले Global Money Week २०२४ को अवसरमा १८ मार्च २०२४ देखि २४ मार्च २०२४ सम्म युवाहरूलाई शिक्षित, सर्ेत र सिखिकरण गर्नेउद्देश्यका साथ क्षवक्षिन्न कायचक्रमहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरयो ।

जस अन्तगगत नमस्ते पे द्वारा सामाशिक सञ्जालहरू र एप सूर्नाहरू माफच त, नमस्ते पे का प्रयोगकताचहरू र फलोवसगले
क्षवत्तीय सािरता र क्षवत्तीय समावेिीकरणको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ननग भयो । क्षवत्तीय सािरता र क्षवत्तीय
समावेिीकरणका बारेमा जार्नकारी र नमस्ते पे ले नेपालमा क्षवत्तीय समावेिीकरणलाई कसरी सहयोग गर्च िन्ने बारे
क्षिक्षियो तयार गरी Study Material नामको युट्युब च्यानलमा सावचिक्षनक गररएको क्षियो। link
त्यसैगरी, नमस्ते पे ले क्षवक्षिन्न कलेिहरूमा क्षवत्तीय सािरता र क्षवत्तीय समावेिीकरण सम्बन्धी सत्रहरू आयोिना गरेको
क्षियो िहााँ युवाहरूले क्षवत्तीय सािरता, बिेट, िक्षवष्यको लाक्षग बर्तको मूल्य र अन्य सम्बखन्धत क्षवषयहरू बारे शसक्ने
मौका पाए।

नमस्ते पे नगदरक्षहत समाि शसिचना गने प्रयासमा उल्लेख्य िूक्षमका िेल्ने उद्देश्यलेनेपाल क्षिशिटल पेमेन्ट्स कम्पनी
शलक्षमटेि द्वारा िुरु गररएको क्षिशिटल िुिानी सेवा हो। आधुक्षनक प्रक्षवक्षधको प्रयोग माफच त सरल र सुरक्षित क्षिशिटल
िुिानी सेवा प्रदान गरी बैंक र क्षिशिटल प्रक्षवक्षधमा पहाँर् िएका तिा निएका सबै उपिोिालाई आधुक्षनक क्षवत्तीय
सेवा प्रदान गनुच यस वालेट सेवाको उद्देश्य रहेको र् । जस अर्ननरुप *500# डायल गरेर र्नमस्तेपेप्रयोगकतागहरूले
अफलाइर्न सेवाहरूको फाइदा ललर्न सक्दछर्न्। ररचाजग, बिल भनक्तार्नी, पैसा थप्ननहोस्, पैसा पठाउर्ननहोस्, व्यापारी
भनक्तार्नी जस्ता सेवाहरू अफलाइर्न उपलब्ध छर्न्। र्नेपाल टेललकमको लसम भएका प्रयोगकतागहरूले USSD
(अफलाइर्न) सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्दछर्न्।

जन बिहानी

जन बिहानी

सेयर गर्नोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

छुटाउनु भयो की ?